Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Sekcja Szkoleń zaprasza na szkolenie online: „Szczegółowe zadania geodezji inżynieryjnej w świetle obowiązujących regulacji prawnych – geodezyjna obsługa inwestycji, badanie przemieszczeń i deformacji konstrukcji”, 30 listopada 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Szkolenie poprowadzi 

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, dr hab. inż. Marek Woźniak, mgr inż. Mariusz Pasik

 


dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska

Stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskała w 2008 roku i doktora habilitowanego w roku 2019 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych, którego jest kierownikiem. Jest autorką lub współautorką ponad stu dwudziestu publikacji naukowych (i wystąpień konferencyjnych) związanych z analizą i wykorzystaniem klasycznych geodezyjnych danych pomiarowych, pomiarów przemieszczeń, wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w geodezji inżynieryjnej, ocen stanu powierzchni na podstawie analizy spektralnej danych pomiarowych. Specjalizuje się w monitoringu geodezyjnym obiektów hydrotechnicznych. Brała udział w licznych pracach pomiarowo-badawczych związanych z wyznaczaniem przemieszczeń i oceną stanu technicznego obiektów inżynierskich. W latach 2013-2015 była stypendystką Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Współpracuje z Instytutem Geodezji i Nauk Geoinformacyjnych Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Institute of Geodesy and Geoinformation Science TU Berlin). Jest współautorką skryptów i monografii w zakresie geodezji inżynieryjnej. Recenzuje skrypty i podręczniki akademickie oraz artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dydaktyczne na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna, na studiach pierwszego (inżynierskich) i drugiego (magisterskich) stopnia.

 

dr hab. inż. Marek Woźniak

Uprawnienia zawodowe GUGiK nr 10257 wydane 15.11.1990r. przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, Geodezyjna obsługa inwestycji. Specjalista Usług Technicznych NOT: I Stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera NOT w zakresie Geodezji Inżynieryjnej. Specjalista w zakresie informatycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych Rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich w zakresie: Geodezyjne pomiary inżynieryjne i obsługa inwestycji, Informatyka i systemy informacyjne w geodezji i kartografii. Praca zawodowa – dydaktyczno-naukowa: Od 1.10.1976 r. - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii na stanowisku od asystenta do profesora Politechniki Warszawskiej, aktualnie zatrudniony na stanowisku dydaktycznym profesora uczelni. Opiekun ponad 220 prac magisterskich i inżynierskich. W latach 1995 - 2003 – Wojskowa Akademia Techniczna – prowadził wykłady z Geodezji InżynieryjnoPrzemysłowej. Od 1.10. 2005 do 2017 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie – prowadzi wykłady z Elektronicznych Technik Pomiarowych oraz Geodezji Inżynieryjnej.

 

mgr inż. Mariusz Pasik

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii, a od 2001 r. jego pracownik. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w badaniu geodezyjnych przemieszczeń poziomych, głównie z wykorzystaniem pomiarów inklinometrycznych. Autor wielu publikacji z zakresu geodezji inżynieryjnej i geodezyjnego monitoringu obiektów budowlanych. Hobbystycznie zajmuje się także tematyką polarną i upowszechnianiem bogatych tradycji geodezyjnych. 

 

Program szkolenia:

1. Proces inwestycyjny - zadania geodety - Janina Zaczek-Peplinska - 1 g.

2. Osnowa realizacyjna – projektowanie, stabilizacja, metody pomiaru, zasady wyrównywania – Marek Woźniak - 1g.

3. Monitorowaniu przemieszczeń obiektów wysokiego ryzyka (w tym pomiary przemieszczeń głębokich wykopów i ich otoczenia, monitoring obiektów hydrotechnicznych) - Janina Zaczek-Peplinska - 2g.

4. Techniki badania geometrii konstrukcji kominów, wież telekomunikacyjnych, słupów wysokiego napięcia oraz innych konstrukcji wysmukłych, prezentacja i interpretacja wyników tych pomiarów – Mariusz Pasik - 2g

 

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności