Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Sekcja Szkoleń zaprasza na szkolenie na temat: Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Omówienie z przykładami trzech interpretacji MRiRW.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak

Szkolenie odbędzie się 23 maja 2022 r., w godzinach 900 – 1500z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

 

Program szkolenia:

 1. Omówienie interpretacji prawnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z przykładami, w zakresie użytków Bp,B,Ba,Bi.
 2. Omówienie interpretacji MRiRW w zakresie zwolnienia z należności i opłat dla terenów mieszkaniowych. Na działce budowlanej deweloper buduje kilka budynków – dla ilu zwolnienie z należności i opłat?
 3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Odniesienie gruntów rolnych do przepisów EGiB i gruntów leśnych do ustawy o lasach w zakresie wyłączeń z produkcji.
 4. WZiZT a ochrona gruntów rolnych i leśnych. Kiedy w zależności od użytków wydanie wuzetki nie jest możliwe – przykłady.
 5. Decyzja zezwalająca na wyłączenie po 19.09.2020 i jej znaczenie w procesie inwestycyjnym a faktyczne wyłączenie.
 6. Odwrócenie wyłączenia w przypadku zaniechania procesu inwestycyjnego.
 7. Grunt wyłączony z produkcji zakupiony przez rolnika – dokumentacja – działania organu.
 8. Użytki Ls i Lz – kiedy i który - możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki. Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej. Las jest w EGiB, ale na gruncie nie istnieje. Co z tym zrobić? Jak odlesić las?
 9. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Droga wewnętrzna na użytku Ls.
 10. Prawo Budowlane i Polska Norma PN-B-01027 – zamierzenie inwestycyjne a zakres wyłączenia i zasięg użytku Bp, B, Ba, Bi.
 11. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz linie w projekcie a użytek Bp, B, Ba, Bi.
 12. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Zasięg użytku Bp w opracowaniu geodezyjnym – jak utworzyć poprawnie użytek Bp.
 13. Użytek B, Ba, Bi w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po 31.07.2021.
 14. Użytek Br w ewidencji gruntów i budynków – nowe, szerokie orzecznictwo.
 15. Użytki w Rozporządzeniu „standardy” i Rozporządzeniu EGiB – ogólne reguły - rodzaje użytków od 31 lipca 2021.
 16. Klasyfikacja gruntów z urzędu i na wniosek – kiedy klasyfikacja z urzędu – konsekwencje zapisów §4 Rozporządzenia „klasyfikacyjnego” dla gruntów bez klasy w dokumentacji geodezyjnej.
 17. Rodzaj użytku w podziale z art. 95.7.
 18. Użytki w podziałach nieruchomości – aktualizować, pozostawić?
 19. Geodeta – nie klasyfikator – przyniósł do Zasobu zmierzony użytek. Użytek nie posiada klasy a powinien – czy Starosta może odmówić przyjęcia operatu?
 20. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić (głównie obniżyć) klasę gruntu? Jak ją skontrolować? Jak starosta może zakwestionować obniżenie klasy.
 21. Kiedy tereny mieszkaniowe B, a kiedy grunty rolne zabudowane Br? Kiedy wolno przywrócić Br? Klasyfikator czy geodeta? Pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy i wpływ tej dokumentacji na rodzaj użytku.
 22. Budowa bądź poszerzanie dróg a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.
 23. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączanie gruntów z produkcji a użytek Tp.
 24. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej a droga wewnętrzna w MPZP. Czy istnieje dostęp do drogi publicznej w podziale? Służebności. Szerokości dróg wewnętrznych.
 25. Rowy w ewidencji gruntów i budynków. Rowy w trybie modernizacji EGiB. Jak sprostować błędne zapisy? Jak je uporządkować?
 26. Rów jako użytek rolny i rów jako las i rów jako grunt leśny lub zadrzewiony/zakrzewiony – co robić z rowami w pracach geodezyjnych, w tym w modernizacjach.
 27. Wody stojące - Ws, stawy - Wsr, oczka wodne w EGiB – kiedy które? Jaki użytek?
 28. W jakich pracach należy zaktualizować użytki gruntowe i na jakich działkach ewidencyjnych (podział, MDCP, inwentaryzacja powykonawcza).
 29. Fotowoltaika, - Ba czy Bi - elektrownie wiatrowe i stacje trafo – stacje bazowe telefonii komórkowej – jaki użytek?
 30. Tematy według nadesłanego zapotrzebowania uczestników, w zbliżonym zakresie tematycznym, ale przed 15 maja 2022.

 

 

Więcej informacji oraz FORMULARZ zgłoszeń na stronie >>> 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności