Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie zaprasza na szkolenie on-line na temat: „Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w okresie epidemii”

Szkolenie poprowadzi dr hab. nauk prawnych Robert Suwaj

Adwokat, profesor na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego.

Szkolenie z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting odbędzie się 25 marca 2021 r., w godzinach 9.00-10.30 i 10.45- 12.15 z dodatkową możliwością zadawania pytań na e-maila wykładowcy przez okres 7 dni po szkoleniu.

 

W ramach szkolenia realizowanego w ramach Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Kierunki ostatnich zmian normatywnych w związku ze stanem epidemii.
2. Nowe regulacje w Kpa i nowe pojęcia w postępowaniu administracyjnym.
3. Nowe formy działania administracji:
 - polecenia PRM i Ministra,
 - wymierzanie i nakładanie kar pieniężnych.
4. Zakres stosowania zasad ogólnych:
 - katalog zasad ogólnych, ich cel i charakter,
 - ustawowe ograniczenia w stosowaniu zasad: szybkości i wnikliwości postępowania, czynnego udziału strony oraz         wysłuchania,
 - zakres stosowania pozostałych zasad: pisemności, dostępu do akt, ustalania faktów na podstawie dowodów, prawdy  obiektywnej.
5. Postępowania wszczynane z urzędu:
 - rodzaje spraw administracyjnych (nakładanie obowiązku, ograniczenie uprawnień),
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania (treść i forma),
 - postępowanie wyjaśniające: czynności dowodowe i notoria,
 - niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 81a) i niedające się usu-nąć wątpliwości co do stanu faktycznego (art. 86).
6. Wnioski o załatwienie sprawy:
 - ocena dopuszczalności żądania,
 - ocena istoty i zakresu żądania,
 - ocena właściwości organu,
 - ocena interesu prawnego lub obowiązku wnioskodawcy,
 - ocena kompletności formalnej podania.
7. Czynności dowodowe:
 - ciężar dowodzenia,
 - postępowanie wyjaśniające: czynności dowodowe i notoria,
 - przesłanki zależne od strony, które nie zostały spełnione lub wykazane (art. 79a), a niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego (art. 86),
 - zakończenie postępowania, wydanie i doręczenie (ogłoszenie) decyzji.
8. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania:
 - oświadczenie woli jako prawo podmiotowe,
 - ramy czasowe skuteczności zrzeczenia,
 - skutek zrzeczenia w zależności od rodzaju sprawy.
9. Postępowanie odwoławcze i wykonalność decyzji:
 - wykonalność decyzji na zasadach ogólnych,
 - rygor natychmiastowej wykonalności,
 - bieg terminu do wniesienia odwołania,
 - autokontrola organu,
 - przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni.

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje o szkoleniu >>>

Formularz zgłoszenia >>>

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności